CuKierKowAaa

21 tekstów – auto­rem jest Cu­Kier­Ko­wAaa.

Wie­czo­rem leżąc w łóżku i licząc śred­nią aryt­me­tyczną, która w tym ro­ku wyjątko­wo nie jest tak wy­soka jak kiedyś do­tarło coś do mnie. Kiedy mam zły hu­mor i po­tem spo­tykam Ciebie to [...] — czytaj całość

myśl
zebrała 11 fiszek • 12 czerwca 2011, 20:48

Następnym ra­zem, gdy będzie mi za­leżało, a Ty nie spełnisz moich ocze­kiwać po­myślę jak kiedyś było trud­no... Jak było mi trud­no, kiedy jed­no słowo z Twoich ust skiero­wane do mnie uważałam za sukces. 

myśl
zebrała 8 fiszek • 8 czerwca 2011, 17:14

Nie chcę wie­dzieć ko­go kochasz, kto jest Ci blis­ki ... Pot­rze­buję wie­dzy o tym, że cza­sem o mnie myślisz. I nie ważne jak ... 

myśl
zebrała 19 fiszek • 7 czerwca 2011, 17:17

Wys­tar­czy je­den Twój ruch, je­den gest, je­den mo­ment, abym całkiem zmieniła zda­nie, ale to spra­wia, że na­wet słowa ulu­bionej piosen­ki mnie nie cieszą. Czy Ty nie widzisz, ze po­za Tobą nie mam nic co by mnie cie­szyło ? Nie ? No tak. No po­nad Two­je możli­wości. Umiesz sku­tecznie pop­suć humor. 

myśl
zebrała 3 fiszki • 3 czerwca 2011, 19:56

Tak. To ja. Po­zor­nie nie­czuła, obojętna, sa­molub­na, gorzka, sil­na, twar­da. Tak ta­ka jes­tem z po­zorów. Kto mnie nie zna tak o mnie myśli. Ty też tak myślałeś. To było pier­wsze wrażenie, bo [...] — czytaj całość

myśl
zebrała 5 fiszek • 24 maja 2011, 17:10

Mówią, że człowiek uczy się na swoich błędach... mądry uczy się na czyichś. 

myśl
zebrała 9 fiszek • 23 maja 2011, 15:43

Za­bijasz mnie swoją obojętnością, którą wy­rażasz więcej niż słowami. 

myśl
zebrała 8 fiszek • 14 maja 2011, 14:58

Tak często da­jesz się po­kazać swo­jej obojętności, tak często o mnie za­pomi­nasz, że cza­sem Ci się dzi­wię, że zdołałeś za­pamiętać mo­je imię... 

myśl
zebrała 4 fiszki • 11 maja 2011, 17:24

Znasz to uczu­cie, kiedy czu­jesz, że ko­goś kochasz, ale za wszel­ka cenę próbu­jesz so­bie wmówić, że to nie praw­da i ta oso­ba kom­plet­nie nic dla ciebie nie znaczy? Czu­jesz prze­syt myśli, a [...] — czytaj całość

myśl
zebrała 7 fiszek • 22 marca 2011, 17:38

Choc raz w życiu chciałabym przeżyc dzień ro­dem z moich marzeń... 

myśl
zebrała 38 fiszek • 17 października 2010, 16:34

CuKierKowAaa

Unoszę się na skrzydłach wyobraźni...

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

CuKierKowAaa

Użytkownicy
B C D
Pokaż
Kalendarz
Aktywność